موسسه خیریه راههای ماندگار

دست های مهربان + گام های استوار : راههای ماندگار
بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر
به جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

 
پرسنل
پرسنل های راههای ماندگار سعی میکنند که :

پرسنل خیریه راههای ماندگار برانند تا با پشتکار و همتی دلسوزانه افراد تحت حمایت خود را همچون اعضای یک خانواده غزیز شمرده و خدمات مورد نیاز این عزیزان را با تخصص و حس مسئولیت پذیری به ایشان و جامعه ارائه دهند .

مطالب اخیر

شسی

موسسه راههای ماندگار کریمان کجا است؟

چگونه به بچه ها اوتیسم کمک کنیم؟

شما یار دیار امروزید و یادگار ماندگار فردا

به خانواده راههای ماندگار خوش آمدین ما خیلی خوشحالیم که شماعضوی از خانواده ما می شوید

لطفا به منظور همکاری با خیریه با فرستادن مشخصات و زمینه ی مورد همکاری ( نقدی و خدمات تخصصی ) را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید .

جای خالی زندگیهایشان را با محبت و بخشش پر کنیم.

خیریه راه های ماندگار امید کریمان

شماره حساب خیریه راههای ماندگار کریمان

4663 1006 7270 5041

شماره شبا راههای ماندگار :

IR410700001000226976297001

مراکز موسسه راههای ماندگار

اوتیسم درمانی

شیشسیشسیشسشسی اوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیاوتیسم درمانیvv

03123123123
12312312312
ایران - کرمان - کرمان
شسایتناشتنسیاتنشاسینتاشسیاشسنی
  • مهین مهدی زاده
  • میترا مهدی زاده
  • خانم قزوینی

کودکان کار

شسیاتاشسیتتشسیتتشسایتنشایستاشتنسیاتنشاسیتناشنتسیانتشسیتناشتسیانشتاسینتشی

01238123123
12312312312
ایران - کرمان - زرند
شسنینشستینیشس
  • خانم قزوینی
  • هادی مهدی زاده

مهراد

11111111111
09162116432
Iran - KS - lo
سشیشسی
  • تالات