میخواهم بیشتر بدانم

خیریه راههای ماندگار مفتخر است در موارد مذکور به افراد جامعه خدمت رسانی نماید.

حمایت تخصصی و مالی از کودکان بی سرپرست وافراد دارای اختلال اتیسم اهدای جهیزیه به زوجین تحت حمایت بهزیستی کمک رسانی و حمایت به صورت اقلام و مایحتاج ضروری در شرایط بحرانی از قبیل سیل زلزله و کرونا به خانواده های تحت حمایت بهزیستی در جنوب استان کرمان مانند زهکلوت و.. اهدای سبد کالا به صورت مستمر به زنان سرپرست خانوار و خانواده های دارای کودک معلول در روستاهای زرند رایگان کردن آزمایشات کودکان دارای اختلال اتیسم تحت پوشش خیریه راه های ماندگار اجرا و برگزاری کارگاه آشنایی با اتیسم برای مربیان مهدها وهمکاران مراکز بهداشت تسهیل جهت بر آورده کردن آرزوهای فرشتگان اتیسم به حد مقدور تامین مسکن برای خانواده های تحت پوشش بهزیستی

بیماریهای روانی در کودکان و جوانان

کـودکان و نوجوانـان مـدام در حال تغییر هسـتند. آنها سـریع رشـد میکنند و قبـل از اینکه شـما متوجـه شـوید کودک پـر انرژی و همیشـه خندان شـما بـه نوجوانی تبدیل میشـود که تـا ظهـر میخوابد. در زمان رشـد، طبیعی اسـت کـه ما تغییر کنیـم زیرا ما چیزهـای جدیدی یـاد میگیریـم و بـدن مـا بـا تغییر به شـکل بدن بزرگسـالی مـا در میآیـد. ولی در میـان این همـه تغییراتـی کـه روی میدهـد، از کجـا بدانیم که کـدام تغییـرات طبیعی و نرمال هسـتند و کـدام نیسـتند؟ در کـدام نقطـه مـا بایـد نگران شـویم که کـج خلقیهـا و یا تغییـرات حالت کـودک مـا چیـزی بیش از »دردهای ناشـی از رشـد و بزرگ شـدن« اسـت. تشـخیص این امر میتوانـد دشـوار باشـد. حقیقت این اسـت که برای بسـیاری از کـودکان این تغییـرات ناگهانی صرفـا بخشـی از فرایند بزرگ شـدن نیسـت بلکه نشـانههای یـک بیماری روانی اسـت

از کجا میبایست دغـدغه خاطر این را پیدا کنیم که کج خلقیهای کودکمان و یا تغییرات خلقی نوجوانمان بیشــتر از فـقط یک رفـتار متناسب سنشان است؟

نکته تعجب آور این است که بیماریهای روانی در کودکان و جوانان امری عادی است. در کانادا حدود ۲/۱ میلیون کودک و نوجوان به بیماری روانی دچار هستند. بسیاری از بیماریهای روانی یعنی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد آنها قبل از سن هجده سالگی خود را نشان میدهند و لذا میتوانند تاثیر زیادی روی فرایند رشد کودک داشته باشند. بیماریهای روانی روی عملکرد کودکان در مدارس و نیز توانایی آنها در برقراری رابطه با سایرکودکان و بزرگساالن تاثیر میگذارد. اگر بیماریهای روانی سریع درمان نشوند میتوانند به حدی در فرایند رشد مخرب باشند که تا آخر عمر زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

چگونه به موسسه کمک کنیم؟

5041-7270-1006-4663

موسسه خیریه غیرانتفاعی راه های ماندگار امید کریمان


0035-0006-6370-5894

مرکز معلولین ذهنی خفیف مهر ماندگار

میخواهم اهداء کنم

هیچ تقوایی وجود ندارد که هدفش یا محتوایش، تنها خوش بختی و آسایش یک فرد باشد. ما همه اعضای خاندان بزرگ بشری هستیم.