درباره ما

ما کی هستیم؟

اهداف موسسه عبارت اند از: تمرین خود باوری و اثبات اینکه همه افراد بسیار با ارزش هستند. ایجاد خانه های کوچک مددجویان توانبخشی کودکان اُتیسم ایجاد مرکز روزانه آموزشی توانبخشی سالمندان احداث خانه رفاه کودکان توانمندسازی و آموزش کودکان کار توانمندسازی و آموزش کودکان خیابانی و فراهم کردن شرایط بازگشت به خانواده حرفه آموزی و حمایت از زنان سرپرست خانوار دسترسی اقشار آسیب پذیر به غذای سالم حمایت از کارتن خوابها آموزش مهارت های فنی حرفه ای به گروه های هدف بهزیستی القا اینکه هر فرد با معلولیت فکری و روانی و جسمی به طور مستقل به همان اندازه که ممکن است زندگی کند و به همان اندازه که او نیاز دارد حمایت شود. خدمات تربیت بدنی و ورزشی ویژه افراد نابینا و ناشنوا آموزش مهارت های زندگی به گروه های هدف بهزیستی ایجاد خانه سلامت دختران و زنان درمان و بازتوانی معتادان مرکز خدمات مشاوره اجتماعی به گروه های هدف بهزیستی خدمات مشاوره ژنتیک به گروه های هدف بهزیستی توانبخشی معلولین تحقیق و پژوهش در زمینه آسیب های اجتماعی توسعه برنامه های تربیتی و پرورشی پیش از دبستان ایجاد فرصت های شغلی برابر برای معلولان ذهنی و جسمی و اُتیسم جهت همزیستی و مشارکت و انعطاف پذیری بهتر با دیگر افراد جامعه ترویج فرهنگ انفاق

پرسنل خیریه

در مورد پرسنلها یک متن بنویسید

  • مهین مهدیزاده زرندی

    رئیس هیئت مدیره

معرفی خیریه راههای ماندگار کریمان

اهداف موسسه عبارت اند از: تمرین خود باوری و اثبات اینکه همه افراد بسیار با ارزش هستند. ایجاد خانه های کوچک مددجویان توانبخشی کودکان اُتیسم ایجاد مرکز روزانه آموزشی توانبخشی سالمندان احداث خانه رفاه کودکان توانمندسازی و آموزش کودکان کار توانمندسازی و آموزش کودکان خیابانی و فراهم کردن شرایط بازگشت به خانواده حرفه آموزی و حمایت از زنان سرپرست خانوار دسترسی اقشار آسیب پذیر به غذای سالم حمایت از کارتن خوابها آموزش مهارت های فنی حرفه ای به گروه های هدف بهزیستی القا اینکه هر فرد با معلولیت فکری و روانی و جسمی به طور مستقل به همان اندازه که ممکن است زندگی کند و به همان اندازه که او نیاز دارد حمایت شود. خدمات تربیت بدنی و ورزشی ویژه افراد نابینا و ناشنوا آموزش مهارت های زندگی به گروه های هدف بهزیستی ایجاد خانه سلامت دختران و زنان درمان و بازتوانی معتادان مرکز خدمات مشاوره اجتماعی به گروه های هدف بهزیستی خدمات مشاوره ژنتیک به گروه های هدف بهزیستی توانبخشی معلولین تحقیق و پژوهش در زمینه آسیب های اجتماعی توسعه برنامه های تربیتی و پرورشی پیش از دبستان ایجاد فرصت های شغلی برابر برای معلولان ذهنی و جسمی و اُتیسم جهت همزیستی و مشارکت و انعطاف پذیری بهتر با دیگر افراد جامعه ترویج فرهنگ انفاق