موسسه خیریه راههای ماندگار

دست های مهربان + گام های استوار : راههای ماندگار
بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر
به جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

 
پرسنل
پرسنل های راههای ماندگار سعی میکنند که :

پرسنل خیریه راههای ماندگار برانند تا با پشتکار و همتی دلسوزانه افراد تحت حمایت خود را همچون اعضای یک خانواده غزیز شمرده و خدمات مورد نیاز این عزیزان را با تخصص و حس مسئولیت پذیری به ایشان و جامعه ارائه دهند .

خدمات ما

شما یار دیار امروزید و یادگار ماندگار فردا

به خانواده راههای ماندگار خوش آمدین ما خیلی خوشحالیم که شماعضوی از خانواده ما می شوید

لطفا به منظور همکاری با خیریه با فرستادن مشخصات و زمینه ی مورد همکاری ( نقدی و خدمات تخصصی ) را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید .

جای خالی زندگیهایشان را با محبت و بخشش پر کنیم.

خیریه راه های ماندگار امید کریمان

شماره حساب خیریه راههای ماندگار کریمان

4663 1006 7270 5041

شماره شبا راههای ماندگار :

IR410700001000226976297001