مراکز

مراکز موسسه مهر ماندگار

خانه توانبخشی درمانی اقامت موقت روان مزمن زیر 14 سال مهراد

مرکز توانبخشی ، مراقبتی اقامت موقت طیف اتیسم شبانه روزی مهر آفتاب

خانه کوچک مهر ماندگار

ایده های جامعه محور بودن و خانواده محور بودن فعالیت های توانبخشی به ما دیکته می کند که از مراکز بزرگ آسایشگاهی با تعداد زیادی مددجو که بیشتر حالت نقاهتگاه پیدا می کند تا محل زندگی، به سمت خانه ها و مراکز کوچک حرکت کنیم و تاکید داریم معلول باید در بستر خانواده باشد. حل عده‌ای معلولان یا بدسرپرست هستند و یا مجهول الهویت و یا به هر دلیل دیگری در مراکز ما نگهداری می شوند که باید در مراکز استاندارد نگهداری شوند که شبیه خانواده باشد.